Ředitelství silnic a dálnic v posledních dvou letech výrazně navýšilo prostředky na prohlídky a opravy mostů

Datum: 14. augusztus 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR dlouhodobě plní povinnost danou zák. č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, která po vlastníkovi vyžaduje vést evidenci mostů a povinnost vykonávat jejich správu, zahrnující zejména jejich pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Ve správě ŘSD ČR je celkem 5027 mostů na dálnicích a silnicích I. třídy. V posledních dvou letech ŘSD ČR výrazně navýšilo finanční prostředky na správu mostů, které má ve své správě.

Přehled mostů v majetkové správě ŘSD ČR

V následující tabulce je uveden přehled majetkových správců ŘSD ČR a počet mostů v jednotlivých stavebních stavech. U mostů ve stavebním stavu I až III (stav výborný, velmi dobrý a dobrý) není snížená zatížitelnost mostu. U mostů ve stavu IV (stav uspokojivý) se zpravidla snižuje zatížitelnost na 80 %, ve stavu V (stav špatný) na 60 %, ve stavu VI (stav velmi špatný) na 40 % a ve stavu VII (stav havarijní) na 20 %. U mostů v havarijním stavu již probíhá oprava nebo se oprava připravuje s předpokládaným zahájením v letošním roce. Zároveň jsou průběžně opravovány mosty ve stavebním stavu V a VI, aby se zvýšila jejich zatížitelnost a zlepšil stavební stav.

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

Celkem

Oddělení správy dálnic Čechy

145

324

203

68

37

11

0

788

Oddělení správy dálnic Morava

104

241

133

82

30

8

0

598

Správa České Budějovice

35

57

108

72

8

2

0

282

Správa Hradec Králové

30

57

60

64

15

1

0

227

Správa Chomutov

38

59

86

117

71

30

1

402

Správa Jihlava

49

61

40

16

6

0

0

172

Správa  Karlovy Vary

54

52

38

19

8

2

0

173

Správa Liberec

37

50

70

56

29

10

0

252

Správa Olomouc

41

60

83

64

30

5

2

285

Správa Ostrava

154

160

118

80

26

7

0

545

Správa Plzeň

29

61

36

37

8

1

0

172

Správa Pardubice

57

63

81

28

5

0

0

234

Správa Zlín

54

71

33

35

25

5

0

223

Závod Brno

39

58

75

56

26

11

0

265

Závod Praha

45

66

98

123

47

29

1

409

 

911

1440

1262

917

371

122

4

5027

 

Prohlídky mostů

ŘSD ČR zajišťuje pravidelné prohlídky mostů podle ČSN 73 6221 (Prohlídky mostů pozemních komunikací). Běžné prohlídky, které se provádějí jednou až dvakrát ročně, slouží jako podklad pro provádění údržby a oprav. Hlavní prohlídky se provádějí v intervalu dvou až šesti let s ohledem na stavební stav mostu a jejich hlavním výsledkem je stanovení stavebního stavu mostu a návrh opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostě. V případě potřeby se provádějí mimořádné prohlídky, kterými se stanoví okamžitý stav mostu po mimořádné situaci. Na následujícím grafu jsou uvedeny vynaložené finanční prostředky na prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR v letech 2014 – 2019.

 

Diagnostický průzkum a opravy mostů

Před každou opravou nebo rekonstrukcí se provádí diagnostický průzkum mostu nebo také přepočet zatížitelnosti mostu. Diagnostický průzkum může být nedestruktivní nebo destruktivní. Nedestruktivní diagnostický průzkum je založen na vizuálním zkoumání mostu, zjišťování geometrie mostu, průřezových charakteristik jednotlivých prvků a porovnání zjištěných skutečností s původní projektovou dokumentací. Při destruktivním diagnostickém průzkumu se navíc odebírají vzorky z mostní konstrukce, které se podrobí laboratornímu zkoumání. Výsledky průzkumu se uplatní při přepočtu zatížitelnosti mostu a při požadavcích na následnou opravu příp. rekonstrukci mostu. Na následujících dvou grafech jsou uvedeny vynaložené finanční prostředky na provedení diagnostických průzkumů a na opravy mostů ve správě ŘSD ČR v letech 2014 – 2019.

Řízení a digitalizace procesu údržby mostu

ŘSD ČR dlouhodobě používá k pasportu mostních konstrukcí, plánování, provádění a evidenci prohlídek a evidenci aktuálního stavebního stavu mostu systém hospodaření s mosty – BMS. V rámci zefektivnění provádění prohlídek a údržby mostů, odstraňování vad a plánování oprav ŘSD ČR připravuje komplexní systém s názvem CEV – Centrální Evidence Vad. Tento systém zahrnuje vozovky i mosty. V roce 2019 byl systém spuštěn pro vozovky a od začátku letošního roku se pracuje na mostech.

 

Principem systému CEV je:

  • Zefektivnění procesu reklamací (systém hlídá záruční doby a uplatnění evidovaných vad mostů v záruční době).
  • Zefektivnění procesu prohlídek mostů a jejich kontrolu.
  • Zavedení procesu údržby mostů včetně finančního modelu, který řídí efektivní proces údržby.
  • Využití mobilní aplikace pro evidenci vad.

 

Pracovní skupina pro mosty

Pro komplexní řešení problematiky mostů byla v rámci ŘSD ČR zřízená pracovní skupina pro mosty jako platforma odborníků (zástupci Ředitelství silnic a dálnic, vysokých škol, projektantů, laboratoří, diagnostických pracovišť apod.), která diskutuje a navrhuje řešení v oblastech:

  • Stav mostů a jejich životnosti.
  • Navrhování nových mostů.
  • Realizace mostů.
  • Diagnostika, sledování a prohlídky mostů.
  • Technické předpisy, normy a legislativa.
  • Nové technologie a jejich ověřování v praxi.

 

Snahou ŘSD ČR je, aby se stavební stav mostů na dálnicích a silnicích I. třídy trvale a průběžně udržoval v uspokojivém stavu bez nutnosti snižovat zatížitelnost mostu. To vyžaduje pravidelnou údržbu a opravy mostů. V současnosti je ve správě ŘSD ČR 122 mostů ve velmi špatném stavu VI a 4 mosty v havarijním stavu VII. Mosty v havarijním stavu jsou již ve stádiu opravy nebo ve stadiu soutěže na opravu.

V roce 2020 má ŘSD ČR v plánu provést opravy téměř 100 mostů, z toho je zhruba polovina mostů ve stavebním stavu VI. Druhá polovina se týká oprav mostů v nižších stupních, aby nedocházelo ke zhoršování jejich stavu. V roce 2020 ŘSD ČR předpokládá zahájení oprav mostů v celkovém objemu cca 2,6 mld. Kč a v roce 2021 plánuje tyto finance ještě navýšit.