Ředitelství silnic a dálnic provádí v letošním roce opravy mostů v celkové hodnotě 2,6 mld. Kč

Datum: 17. sierpień 2020

Ředitelství silnic a dálnic provádí v letošním roce opravy mostů v celkové hodnotě 2,6 mld. Kč. ŘSD ČR při správě mostů postupuje v souladu s platnými předpisy a normami (ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů a pozemních komunikací), které stanovují systém sledování a údržby mostů a vcelku vytvářejí systém.

V roce 2015 zahájilo ŘSD ČR podrobný interní audit zaměřený na stav, kontrolu a údržbu mostních objektů na jednotlivých správách a závodech. Z výstupů těchto kontrol byly zjištěny nedostatky, na kterých se začalo ihned intenzivně pracovat.

Byly vytvořeny rámcové dohody na provádění běžných a mimořádných prohlídek mostů, aby bylo ŘSD ČR schopno zajistit v souladu s předpisy prohlídky na všech mostech a znalo jejich skutečný stav. Aktuálně je tedy znám skutečný stav všech mostů, které má ŘSD ČR ve své správě, a to tak, že je schopno obratem na vyvíjející se stav mostů reagovat. Vývoj vynaložených finančních prostředků na prohlídky mostů je patrný z grafu níže.

 

Na základě těchto prohlídek jsou následně připravovány plány údržby a oprav mostů. Samotný vývoj a zlepšující se stav od roku 2015 reflektují finanční náklady, které jsou do oprav mostů vynakládány. Již v roce 2015 došlo ke skokovému nárůstu vynaložených prostředků, viz graf níže.  

 

K dalšímu významnému kroku došlo v roce 2018, kdy se ŘSD ČR podrobně zaměřilo, v návaznosti na situaci ve světě, na problémové mosty a vydalo další metodiku, která podrobněji řeší problematiku mostů s předpjatou nosnou konstrukcí, včetně zadávání jejich podrobných diagnostik. Vývoj a rozsah provedených diagnostik je patrný z vynaložených prostředků, viz graf níže.

Mezi další významné kroky, které byly v posledních letech provedeny, patří řízení a digitalizace. ŘSD ČR dlouhodobě používá k pasportu mostních konstrukcí, plánování, provádění a evidenci prohlídek a aktuálního stavebního stavu mostů systém hospodaření s mosty – BMS. V rámci zefektivnění provádění prohlídek a údržby mostů, odstraňování vad a plánování oprav ŘSD ČR připravuje komplexní systém s názvem CEV – Centrální evidence vad, který zahrnuje vozovky i mosty. V roce 2019 byl systém spuštěn pro vozovky a od začátku letošního roku se pracuje na mostech.

 

Princip systému CEV

  • Zefektivnění procesu reklamací (systém hlídá záruční doby a uplatnění evidovaných vad mostů v záruční době).
  • Zefektivnění procesu prohlídek mostů a jejich kontrolu.
  • Zavedení procesu údržby mostů včetně finančního modelu, který řídí efektivní  proces údržby.
  • Využití mobilní aplikace pro evidenci vad.
  • Tento systém máme připraven ke spuštění od 1. 1. 2021 do ostrého provozu.
  • V neposlední řadě ŘSD ČR zřídilo pracovní skupinu pro mosty, která se zabývá komplexním řešením problematiky mostů. Pracovní skupina pro mosty jako platforma odborníků (zástupci Ředitelství silnic a dálnic, vysokých škol, projektantů, laboratoří, diagnostických pracovišť apod.), která diskutuje a navrhuje řešení v oblastech stavu mostů, jejich životnosti, navrhování nových mostů a realizace.