Etický kodex zaměstnance ŘSD

Preambule

Etický kodex zaměstnance Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) navazuje na práva a povinnosti zaměstnanců, které jsou stanoveny zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podporuje zákonnost a žádoucí standardy chování zaměstnanců ŘSD ČR v pracovněprávním vztahu (dále jen „zaměstnanec“) v návaznosti na právní předpisy vztahující se k cílům ŘSD ČR stanovených zřizovací listinou Ministerstva dopravy ČR.

Současně slouží jako informace pro veřejnost o způsobu jednání, které může od zaměstnanců ŘSD ČR požadovat.

 

Článek 1

Zaměstnanec ŘSD ČR vykonává profesi ve shodě s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, se zákony a vnitřními normativními akty ŘSD ČR a zároveň činí vše nezbytné, aby jednal v souladu s ustanoveními Etického kodexu.

 

Článek 2

 1. Při plnění úkolů je povinností zaměstnance ŘSD ČR jednat profesionálně, svědomitě, nestranně a ve vztahu ke všem osobám ctít lidskou důstojnost, zákonnost všech postupů včetně principu rovného zacházení, respektovat a chránit lidská práva.
 2. Zaměstnanec ŘSD ČR je odpovědný za úroveň profesionálního výkonu své funkce, respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle ŘSD ČR a s tím související vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto Etickým kodexem. Svou práci vykonává na vysoké odborné úrovni, dbá o zvyšování své kvalifikace a odbornosti, při plnění svěřených úkolů postupuje tak, aby ŘSD ČR nevznikaly zbytečné náklady. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.

 

Článek 3

 1. Profesní etika zaměstnance ŘSD ČR je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění zejména na adresu státních orgánů, územně samosprávných celků jako orgánů veřejné moci, jejich představitelů, a též s extrémistickými projevy na veřejnosti.
 2. Zaměstnanec ŘSD ČR se chová tak, aby v pracovní době nediskreditoval sebe ani nepoškodil důvěryhodnost a vážnost ŘSD ČR.
 3. Zaměstnanec ŘSD ČR je v zaměstnání vždy vhodně oblečen a upraven tak, aby nesnižoval dobré jméno ŘSD ČR. Vyžaduje se uzavřená vycházková obuv, u mužů dlouhé kalhoty. Tato povinnost se nevztahuje na dělnické profese na SSÚD a SMP. V organizaci je zákaz sportovního a plážového oblečení.

 

Článek 4

Zaměstnanec ŘSD ČR je vždy zdvořilý, svým jednáním vykazuje tolerantnost, s vyloučením projevů diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. S osobami, se kterými přichází při plnění svých povinností do kontaktu, jedná korektně.

 

Článek 5

 1. S výkonem pracovní činnosti zaměstnance ŘSD ČR je neslučitelné jakékoliv korupční jednání.
 2. Zaměstnanec ŘSD ČR nevyžaduje a nesmí přijmout žádné dary nebo jiná zvýhodnění, které by mohly ovlivnit zákonnost a nestrannost výkonu jeho pracovních povinností a rozhodování.
 3. Neposkytuje ani nenabízí nikomu žádnou výhodu spojenou s využitím svého profesního postavení. Jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

 

Článek 6

 1. Zaměstnanec ŘSD ČR je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděl při výkonu své profese nebo v souvislosti s ní a které mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami, či které byly za takové výslovně označeny, pokud ustanovení zákona nevyžaduje jinak.
 2. Zaměstnanec ŘSD ČR je povinen dodržovat zásady ochrany osobních údajů, zachovávat mlčenlivost k ostatním osobám o všech údajích týkajících se pracovněprávních vztahů, jako jsou např. informace o pracovní smlouvě, platech, odměnách apod. (netýká se potvrzení o příjmech pro bankovní nebo státní instituce).

 

Článek 7

Zjistí-li zaměstnanec ŘSD ČR ztrátu, neodpovědné hospodaření s majetkem, podvodné nebo korupční jednání, anebo se oprávněně domnívá, že se na něm vyžaduje, aby jednal způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo je neetický, oznámí toto bez zbytečného odkladu příslušnému vedoucímu zaměstnanci.

 

Článek 8

Etický kodex navazuje a rozvíjí povinnosti zaměstnanců ŘSD ČR vyplývající z pracovně právního vztahu a jeho nerespektování může být kvalifikováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovně právních předpisů.

 

Článek 9

 1. Zrušuje se Směrnice GŘ č. 10/2015 Etický kodex zaměstnanců ŘSD ČR ze dne 31.03.2015
 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.11.2016

 

Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR